VEDTÆGTER
   
     
     
      

    


 
  
Vedtægter for
Kundby Gymnastikforening


 
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kundby Gymnastikforening - forkortet Kundby GF.
Dens hjemsted er Kundby i Holbæk Kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er at tilbyde kultur- og idrætsaktiviteter for lokalbefolkningen.

§3 Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland og undergivet dennes love og bestemmelser.
Teaterafdelingen er medlem af DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke)

§4 Optagelse af medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter.

§5 Kontingent
Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

§6 Udmeldelse - eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Hvis et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen, som er udelukket pga. kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.

§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance. Forældre til medlemmer under 16 år, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret for disse - dog kan ingen person have mere end én stemme.

§8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand (ulige år)
6. Valg af kasserer (lige år)
7. Godkendelse af udvalgsformænd
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
10. Eventuelt


§9 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som - så vidt det er muligt - vælges udenfor bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten.

§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når to medlemmer af bestyrelsen eller når mindst 1/3 (en tredjedel) af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen, I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne, der ønskes behandlet og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7 stk. 2.

§11 Bestyrelse
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, samt en formand for hvert aktivitetsudvalg. I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet, indtræder suppleanten i bestyrelsen, og denne kan konstituere sig selv frem til næste generalforsamling.

§12 Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalg vælges for aktiviteterne på et møde forud for generalforsamlingen.
Formand og næstformand for hver aktivitet vælges direkte på dette møde for 2 år ad gangen.
Gymnastik og Dart vælger formand i ulige år.
Teater og Kor vælger formand i lige år.
Nye aktiviteter kan optages, når bestyrelsen skønner et behov herfor. Aktiviteten skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§13 Konstituering - tegningsret
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær kassererens) stemme afgørende. Der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder. Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

§14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er 01/09 til 31/08. Bestyrelsen skal inden udgangen af september måned aflevere driftsregnskab og status til bilagskontrollanterne.
Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to (kritiske) bilagskontrollanter. Disse skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Bilagskontrollanterne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden.

§17 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.

Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om anvendelse af foreningens ejendele, idet ejendele og evt. formue skal anvendes til samme formål som nævnt i §2.
 
  
     

   


   
   


  
 


  
 


  
  


 
 


  
  


  
  
 
Kundby GF | Skamstrupvej 88 | 4440 Mørkøv | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk