NYHEDER
02. november 2015 
  


  
   

    


   


 
  
Aktivitetsmøder og Generalforsamling 2015

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 afholder Kundby GF ordinær generalforsamling i foreningslokalet på Kundby Friskole.

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 med aktivitetsmøderne.

Dagsorden ifølge vedtægter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Behandling af indkomne forslag (se nedenfor)
  5. Valg af formand (ulige år)
  6. Valg af kasserer og sekretær (lige år)
  7. Godkendelse af udvalgsformænd
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af 2 bilagskontrollanter
  10. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Kom og gør en forskel for dit lokalområde!

Indkomne forslag:

§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i det lokale dagblad.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance. Forældre til medlemmer under 16 år, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret for disse - dog kan ingen person have mere end én stemme.

 
Andet afsnit ændres til:
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

§12 Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalg vælges for aktiviteterne nævnt i §2. Udvalget vælges på et aktivitetsmøde forud for generalforsamlingen.
Formændene for gymnastik og teater samt disses suppleanter vælges direkte på mødet for 2 år ad gangen.
Gymnastik vælger formand i ulige år.
Teater vælger formand i lige år.
Nye aktiviteter kan optages, når bestyrelsen skønner et behov herfor. Aktiviteten skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

Første afsnit ændres til:
Aktivitetsudvalg vælges på et aktivitetsmøde forud for generalforsamlingen.
        


   


  
Tilbage til nyhedsoversigten - klik her
Kundby GF | Torslundevej 47 | 4520 Svinninge | Tlf.: 25334561 | formand@kundbygf.dk